Езикова гимнзия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Документи

Прикачени документи

Правила за условията и реда за получване на стипендии 2021-2022г.
Правилник по БУВОТ 2021-2022г.
Правила за обучение в ОРЕС 2021-2022г.
Училищна програма за извънкласна дейност - Занимания по интереси
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022г.
Организация на учебния ден 2021-2022г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021-2022г.
Годишен план 2021-2022г.
Правилник за дейността на училището 2021-2022г.
Правила за приемане и обучение на ученици в СФО
Училищни учебни планове 2021-2022г. - профил чужди езици
Единни правила за поведение и ценности 2021-2022г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици 2021-2022г.
План за подкрепа на личностно развитие 2021-2022г.
Правила за противодействие на училищния тормоз 2021-2022г.
Училищна програма за работа с родители 2021-2022г.
Етичен кодекс 2021-2022г.
Механизъм за противодействие на тормоза в училище 2021-2022г.
Училищни учебни планове 2020-2021г. - профил чужди езици
План за работа по механизма за противодействие на тормоз и насилие в училище
Стратегия за развитие 2016-2020г.