Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие на ЕГ "Д-р Петър Берон"
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023г.
Училищна програма за извънкласна дейност - Занимания по интереси
Правила за приемане и обучение на ученици в СФО
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици 2022-2023г.
План за подкрепа на личностно развитие 2022-2023г.
План за работа по механизма за противодействие на тормоз и насилие в училище
Правила за противодействие на училищния тормоз 2022-2023г.
Механизъм за противодействие на тормоза в училище 2022-2023г.
Училищна програма за работа с родители 2022-2023г.
Единни правила за поведение и ценности 2022-2023г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023г.
Организация на учебния ден 2022-2023г.
Правила за условията и реда за получване на стипендии 2022-2023г.
Годишен план 2022-2023г.
Правилник по БУВОТ 2022-2023г.
Етичен кодекс 2022-2023г.
Правилник за дейността на училището 2022-2023г.
Училищни учебни планове 2022-2023г. - профил чужди езици
Правила за обучение в ОРЕС 2021-2022г.