Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

"Образование за утрешния ден"

 

През учебната 2023/24 г. е сформиран клуб IT СВЯТ “ с ученици от 11 клас по  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на клуба е Даниела Гергинова - ст. учител по математика и ИТ. 

Целта на обучението е учениците да придобият дигитални компетенции, в съответствие с Европейската Дигитална Рамка, за ниво “свободно ниво на владеене на дигитални умения”.

Към Проект "Образование за утрешния ден"