Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Обучението по чужди езици - стъпка към активно европейско гражданство

 

В Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил, се преподават чужди езици, поради което нашите възпитаници са в постоянен контакт с чужди култури, а това поставя въпроса доколко междукултурното общуване насърчава европейското гражданско самосъзнание. При липсата на гражданско образование в училищата тази връзка е прекъсната и с тази наша проектна идея искаме да я възстановим.

Темата за Европейския съюз и европейските ценности, около които са обединени държавите членки, не е част от училищната програма, нито е предмет на някоя от извънкласните форми в нашето училище. В нашето училище не съществува никаква форма на гражданско образование и това е празнота, която планираме да запълним като първа стъпка с дейностите по този проект.

Задачи

Основната тема на проекта е младежкото участие, насърчавано чрез познаване на ползите от европейското гражданство и възможностите на младите хора да влияят върху процесите на вземане на решения в Европа. Чрез осъществяването на студентска мобилност в гр. Лисабон, Португалия и изпълнението на дейностите от работната програма проектът цели да постигне следните цели:

  1. Разширяване на знанията на учениците за европейското гражданство, ползите от членството в Европейския съюз и основните принципи на европейската идея
  2. Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците
  3. Създаване на нови международни партньорства за обмен на добри практики в областта на училищното образование

Дейности

Организирахме краткосрочна мобилност за 16 ученици и 2 учители като придружители на групата. Мястото на провеждане на дейностите е училището Real Colegio de Portugal в гр. Лисабон. Програмата на дейностите продължава 10 дни и преминава под мотото "Изучаването на чужди езици - стъпка към активно европейско гражданство".

Програмата на дейностите включва както дейности с формални образователни методи, така и такива, основани на неформални такива. Във връзка с темата на проекта програмата включва събития, посветени на европейското гражданство и европейската идея - състезания, викторини, интерактивни презентации, дебати за бъдещето на Европа и ползите от членството в Съюза, както и междукултурни събития и сесии за взаимно опознаване.

Въздействие

В резултат на проекта участниците да придобиват по-добро разбиране за ролята на членството в Европейския съюз за живота, обучението и възможностите за работа на младите хора, както и знания за европейското гражданство и значението на активното младежко участие. Те развиват и личните си компетентности - за общуване на чужд език, комуникативни и социални умения, умения за работа в екип /при изпълнение на групови проекти/, познания за културата и образователната система на Португалия, междукултурни компетентности, повишена мотивация за учене. Обсъждат се добри практики и идеи за работа между двете училища, така че учителите да научат нови методи на преподаване, да получат мотивация да експериментират с различни методи, включително интерактивни, в класната стая, което подобрява качеството на чуждоезиковото обучение в училището, като цяло.

                

Прикачени документи

Програма