Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Ръководството

Иванка Видимчова Янкова е назначена за директор в ЕГ ”Д-р Петър Берон” от 06.04.2010 г.

Професионална дейност: От 1990-2009 година работи в Езикова гимназия като учител по български език и литература и е секретар на Педагогическия съвет. Преподавателската си практика започва в Образцово училище „Св. Св. Кирил и Методий”- гр Кюстендил, през 1985 година.

Образование: Завършва висше образование в ПУ ”Паисий Хилендарски”,  специалност ”Българска филология” и придобива професионални умения за преподавател по български език и литература и по руски език – втора специалност.

Квалификация: След едногодишна редовна следдипломна специализация по “Литературоведски и методически проблеми на обучението по литература” в СУ ”Св. Климент Охридски”- Славянски факултет, придобива втора ПКС през 1989 година. Госпожа Янкова е член на Националната комисия по проверка и оценка на ДЗИ по БЕЛ от 2000-2009 г. включително.Тя е проверител и арбитър на изпита по БЕЛ след седми клас.

Одобрена е за оценител на тестови задачи със свободен отговор по проект ЕСФ на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието за 2009/2010 година. През 1993 година посещава първа и втора фаза на курс „Умение за експертен анализ на педагогическата и учебно-възпитателната дейност” към ЦИУУ-гр. София.

През 1995-1996 г. завършва първа и втора фаза на курс за усъвършенстване на педагогическото майсторство на учители с клас-квалификация. През 2003 г. участва в семинар по проект на Световната банка ”Модернизация на образованието”, а през 2007 г. в „Сензитивен тренинг” за специалност и „Управление на човешките ресурси”.

Участие в проекти: Ръководител е на секция „Изкуство” по спечелен проект на ЕГ за трансгранично сътрудничество ”Единство във възрастта – многообразие в талантите” 2007/2008 г. по програма ФАР на ЕС.

Личностни и професионални качества: Госпожа Янкова притежава висока научно-методическа подготовка и педагогическо майсторство. Има новаторски дух, преподава модерно и професионално. Създава хармонични отношения с учениците и атмосфера на доверие и приятелство, без да прави компромиси с професионалните си принципи и критерии. В Езикова гимназия е подготвила ученици, показали високи резултати на общински, областни и нацинални олимпиади. Випуск 2009 постига най-висок резултат в Кюстендилска област от ДЗИ по БЕЛ. Нейни ученички получават отлични оценки на кандидатстудентските изпити по БЕЛ в СУ на предварителна и на редовна изпитна сесия. Госпожа Янкова е председател на СС ”Подкрепа” в ЕГ. Тя оказва ценна помощ на млади колеги за израстването им в професията.

Отличия: За изявените й качества на литератор и педагог и за цялостната й високопрофесионална трудова дейност е  удостоена да присъства на ежегодния тържествен прием при президента на републиката. За всеотдайна и високопрофесионална работа с млади литературни дарования е номинирана с годишната награда на читалище “Асклепион” за 2007 г.

През 2009 година е наградена с Нациналното отличие “Неофит Рилски” на МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.