Езикова гимнзия "Д-р Петър Берон" - град Кюстендил
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Ръководството

Иванка Видимчова Янкова е назначена за директор вИванка Видимчова Янкова е назначена за директор вЕГ ”Д-р Петър Берон” от 6.04.2010г.Професионална дейност:   От 1990-2009г. работи в Езикова гимназия като учител по български език и литература и е секретар на Педагогическия съвет.

Преподавателската си практика започва в Образцово училище „Св. Св. Кирил и методий”- гр Кюстендил през 1985г. Образование:    Завършва висше образование в ПУ ”Паисии Хилендарски”, специалност ”Българска филология” и придобива професионални умения за преподавател по български език и литература и по руски език – втора специалност.

Квалификация: След едногодишна редовна следдипломна специализация по “Литературоведски и методически проблеми на обучението по литература” в СУ ”Св. Климент Охридски”- Славянски факултет, придобива втора ПКС през 1989г.    Г-жа Янкова е член на Националната комисия по проверка и оценка на ДЗИ по БЕЛ от 2000-2009г. включително.

Тя е проверител и арбитър на изпита по БЕЛ след седми клас.

Одобрена е за оценител на тестови задачи със свободен отговор по проект ЕСФ на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието за 2009/2010 година.    През 1993г. посещава първа и втора фаза на курс „Умение за експертен анализ на педагогическата и учебно-възпитателната дейност” към ЦИУУ-гр. София.

През 1995-1996г. завършва първа и втора фаза на курс за усъвършенстване на педагогическото майсторство на учители с клас –квалификация.    През 2003г. участва в семинар по проект на Световната банка ”Модернизация на образованието”, а през 2007г. в „Сензитивен тренинг” за специалност и „Управление на човешките ресурси”.

Участие в проекти: Ръководител е на секция „Изкуство” по спечелен проект на ЕГ за трансгранично сътрудничество ”Единство във възрастта – многообразие в талантите” 2007/2008г. по програма ФАР на ЕС.

Личностни и професионални качества: Г-жа Янкова притежава висока научно-методическа подготовка и педагогическо майсторство. Има новаторски дух, преподава модерно и професионално. Създава хармонични отношения с учениците и атмосфера на доверие и приятелство, без да прави компромиси с професионалните си принципи и критерии. В ЕГ е подготвила стотици ученици, показали високи резултати на общински, областни и нацинални олимпиади. Випуск 2009 постигна най-висок резултат в Кюстендилска област от ДЗИ по БЕЛ.Нейни ученички получиха отлични оценки на кандидатстудентските изпити по БЕЛ в СУ на предварителна и на редовна изпитна сесия. Г-жа Янкова е председател на СС ”Подкрепа” в ЕГ. Тя оказва ценна помощ на млади колеги за израстването им в професията.

Отличия: За изявените й качества на литератор и педагог и за цялостната й високопрофесионална трудова дейност е била удостоена да присъства на ежегодния тържествен прием при президента на републиката.   За всеотдайна и високопрофесионална работа с млади литературни дарования е номинирана с годишната награда на читалище “Асклепион” за 2007г.

През 2009г е наградена с Нациналното отличие “Неофит Рилски” на МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.