Какво ще намерите тук?


    В Езикова гимназия се изучават четири езика-английски,
немски, испански и френски.Преподава се по съвременна методика 
и се използват модерни учебници и учебни помагала, продобити,
благодарение и на резултатното сътрудничество с чужди езикови
центрове и издателства.
    Овладяването на първи и втори чужд език е изключителен шанс
за завършилите ЕГ, тъй като те могат да продължат образованието
си в европейски и американски университети. Впоследствие те биха
могли да работят както в съответните страни, така и у нас - в 
европейски компании и български фирми с международни контакти.
Това е начин едновременно да бъдат граждани на света и да не 
напускат родината си. Да не забравяме, че в чуждите университети
и колежи може да се кандидатства само със сертификат за владеене
на чужд език и без конкурсен изпит. Има специалности, в които 
обучението се провежда на повече от един език по избор на кандидата
и според неговото владеене. 
   В Eзикова гимназия ще намерите единствената чуждоезикова 
библиотека в Кюстендил, чийто фонд непрекъснато се обогатява. 
Безценно е присъствието на преподавателката по ангийски език от
Корпуса на мира Нанси Вегерсън, която има богат преподавателски опит,
владее още два чужди езика и увлича учениците си с интересните си 
идеи и проекти.
   Разполагаме с два компютърни кабинета с неограничен интернет 
достъп  и помощта на квалифициран преподавател.Това увеличава 
шансовете на учениците за разширяване на контактите им с чужбина.
Като цяло партньорските връзки с училища от други държави вече са
традиция, както и работата по конкретни съвместни проекти в сферата 
на трансграничното сътрудничеството.